polityka prywatności warter cardboard

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady RODO UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, odpowiedzialnym za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami, jest WARTER Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Koralowej 60, 02-967 Warszawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w szczególności:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO:
 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:
 • w celu marketingu usług własnych,
 • w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
 • w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych min. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie prawem przewidzianych
 1. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych Administrator będzie korzystać:
 1. przez czas wykonywania obowiązków np. wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 c RODO)
 2. przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane, np. rachunkowe czy podatkowe,
 3. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. do tworzenia zestawień, statystyk i analiz na własne potrzeby wewnętrzne, przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. do weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 1. posprzedażowej obsługi klienta (np. rozpatrzenie reklamacji)
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego min. z przepisów podatkowych lub rachunkowych
 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 3. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, do sprostowania danych jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. do przenoszenia danych,
 3. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 4. wniesienia skargo do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów RODO,
 5. cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem,
 6. uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażeniu własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 1. Powyższe prawa można zrealizować przez kontakt z Administratorem, tj. WARTER Spółka jawna w Warszawie
 1. pisemnie na adres Administratora przy ul. Koralowej 60, 02-967 Warszawa,
 2. elektronicznie na adres e-mail: odo@warter.group
 1. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.