Witamy na stronach firmy warter

dodano: 05-10-2010 13:49 liczba wyświetleń: 9463
Ogłoszenie o przetargu

WARTER SPÓŁKA JAWNA

ogłasza

PRZETARG PISEMNY OTWARTY

na roboty budowlane, dostawę, montaż i uruchomienie turbiny wodnej przy realizacji projektu pt. „Budowa elektrowni wodnej Tarnowski Młyn na rzece Gwda KM 49+450”

 


 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WARTER SPÓŁKA JAWNA

ogłasza

PRZETARG PISEMNY OTWARTY

prowadzony w trybie art. 70 1 - 70 5 kodeksu cywilnego

na roboty budowlane, dostawę, montaż i uruchomienie turbiny wodnej przy realizacji projektu pt. „Budowa elektrowni wodnej Tarnowski Młyn na rzece Gwda KM 49+450”

 

1.       Nazwa i adres Organizatora:

WARTER Spółka Jawna

Ul. Koralowa 60, 02-967 WARSZAWA

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem przetargu są roboty budowlane, dostawa, montaż i uruchomienie turbiny wodnej przy realizacji projektu pt. „Budowa elektrowni wodnej Tarnowski Młyn na rzece Gwda KM 49+450” zgodnie z dokumentacją budowlaną, dostępną w siedzibie Organizatora  Warter Spółka Jawna Oddział Tarnówka, Tarnowski Młyn 2a, 77-416 Tarnówka oraz na stronie internetowej www.warter.pl

 

2.       Termin wykonania zamówienia: 15.12.2012r.

3.       Osoby do kontaktów z oferentami: Henryk Bednarek tel. 785897132, Szymon Średzki tel. 602895192

4.       Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Organizatora Warter Spółka Jawna Oddział Tarnówka, Tarnowski Młyn 2a, 77-416 Tarnówka. Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2011r. godz. 09.00 - sekretariat. Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  16.09.2011r. godz. 10.00 w siedzibie Organizatora przetargu tj.  Warter Spółka Jawna Oddział Tarnówka, Tarnowski Młyn 2a, 77-416 Tarnówka

5.       Warunki uczestnictwa:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki zapisane w Regulaminie przetargu dostępnym w siedzibie Organizatora Warter Spółka Jawna Oddział Tarnówka, Tarnowski Młyn 2a, 77-416 Tarnówka Tel. 672664001, fax. 672664300 ,  oraz na stronie internetowej www.warter.pl  m.in:

a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d)wniosły wadium w wysokości 100 000zł (słownie: sto tysięcy złotych) w pieniądzu na rachunek bankowy podany w Regulaminie przetargu.

 

Potwierdzenie spełnienia tych warunków przez Wykonawcę nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Regulaminie Przetargu. Przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Organizator przetargu będzie kierował się regułą: „spełnia albo nie spełnia”

 

Kryteria oceny ofert:  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena 100%).


 

 

 

 

Co nowego

  • Nowe zbiorniki

    Odważne decyzje, profesjonalizm. Gratulujemy firmie BEDMET oraz Zakładom Chemicznym Grupy Warter w Kędzierzynie-Koźlu.

  • Tranówka Gwiazdą Wielkopolski

    Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz projekt: Budowa elektrowni wodnej Tarnowski Młyn na rzece Gwda, został doceniony jako najlepsza inwestycja realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

  • Tranówka zmienia Wielkopolskę

    Czemu fabryka papieru i tektury w Tarnówce może być wzorem, jak skutecznie wykorzystać Fundusze Europejskie? Przekonali się o tym dziennikarze TVP Poznań, którzy gościli u nas we wrześniu.

Nasze produkty

o

Logistyka

o

Infolinia - 800 300 300
Jak do nas trafić?